• Chevron Enjoy Science โครงการที่เกิดจากความร่วมมือของ 9 พันธมิตรหลัก
  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางรากฐานการศึกษา เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

สู่เป้าหมายยกระดับการศึกษาและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในประเทศไทย

การออกแบบโครงการ Chevron Enjoy Science มาจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
​เพื่อให้โครงการสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เพื่อยกระดับความเข้มแข็งของการศึกษาไทย

 • โรงเรียนมากกว่า

  600 โรง

  ทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ​

 • นักเรียนมากกว่า

  147,000 คน

  ได้รับการพัฒนาด้านสะเต็มศึกษา
 • ครูด้านสะเต็มอย่างน้อย

  8,200 คน

  ได้รับการถ่ายทอดกระบวนการสอน
  แบบสืบเสาะหาความรู้

 • ครอบครัวและชุมชนกว่า

  170,000 ครอบครัว

  ทั่วประเทศไทยรับรู้ความสำคัญของ
  สะเต็มศึกษา​

ปณิธานโครงการ Chevron Enjoy Science

ร่วมแชร์ภาพของคุณ @CHEVRON_ENJOY_SCIENCE